www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Austrii:


Uzyskanie pozwolenia jest bardzo trudne. Pracodawca wykazuje, że nie może on znaleźć chętnego (i spełniającego wymagania) pracownika mieszkającego w Austrii i dopiero może zatrudnić pracownika z Polski. Musi mieć jednak świadomość istniejących ograniczeń - nie może np. zatrudnić Polaka agencja pracy tymczasowej, która chciałaby wynajmować swoich pracowników innym firmom. Pracownik uzyskuje tylko "ograniczone pozwolenie na pracę" (Beschaeftigungsbewilligung), a po roku nabywa prawo do swobodnego poruszania się po austriackim rynku pracy, a jego rodzina - po 18 miesiącach.

Informacje ogólne praca:

- Austria wynegocjowała 7-letni okres przejściowy. Roczny kontyngent wynosi ok. 23 tys. zezwoleń, w tym ok. 15 tys. dla pracowników sezonowych.;

- kluczowym dokumentem dla cudzoziemców podejmujących pracę po raz pierwszy jest pozwolenie na zatrudnienie (Beschäftigungsbewilligung);

- pierwszym krokiem w celu uzyskania pracy jest promessa pozwolenia na zatrudnienie (Beschäftigungsbewilligung);

- poszukujący pracy muszą jeszcze w Polsce znaleźć pracodawcę, który zgłosi wniosek o pozwolenie na zatrudnienie (Beschäftigungsbewilligung) w regionalnym Urzędzie Pośrednictwa Pracy - Arbeitsmarktservice (AMS);

- wydanie pozwolenia na zatrudnienie poprzedza tzw. badanie rynku pracy: dokument może być wystawiony, jeśli AMS w ciągu 4 do 5 tygodni nie znajdzie wśród poszukujących pracy odpowiedniego pracownika - Austriaka. Dopiero wtedy bierze się pod uwagę kandydatów z innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

- pozwolenie na zatrudnienie wystawiane jest na konkretne stanowisko pracy w przedsiębiorstwie pracodawcy i tylko na tym stanowisku cudzoziemiec może być faktycznie zatrudniony;

- pozwolenie na prace maksymalnie wystawiane jest na okres roku, podjęcie pracy nastąpić musi w ciągu 6 tygodni po wystawieniu, w przeciwnym razie pozwolenie wygasa;

- pracodawca musi zapewnić zachowanie przepisów dotyczących warunków pracy i wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społecznego;

- największe szanse na zdobycie zatrudnienia mają tzw. pracownicy kluczowi (o wysokich kwalifikacjach, szczególnych, poszukiwanych przez miejscowy rynek pracy umiejętnościach popartych doświadczeniem). Odpowiedni wniosek o wydanie zezwolenia na pracę i na pobyt pracownika kluczowego sporządzałam zainteresowany. Składa go (i częściowo uzupełnia) pracodawca w rejonowym Urzędzie ds. Cudzoziemców (Bezirksverwaltungsbehörde - Fremdenbehörde) lub w urzędzie premiera kraju związkowego. Rozpatrywany jest najpierw przez Urząd ds. Cudzoziemców, a następnie przez Urząd Pośrednictwa Pracy (Arbeitsmarktservice). Takie pozwolenie zostaje wydane po uprzednim badaniu rynku pracy, ważne jest 1 rok i może być przedłużane w postaci tzw. zgody na pracę (Arbeitserlaubnis) lub pozwolenia na zatrudnienie (Beschäftigungsbewilligung). W przypadku personelu kluczowego, zezwolenie na pobyt jest tożsame z zezwoleniem na pracę. Procedura trwa ok. 6 tygodni.

Informacje ogólne pobyt:

- warunkiem pobytu jest jednak wykazanie, że posiada się wystarczające środki na utrzymanie oraz zawarcie ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli te dwa warunki nie są spełnione, uprawnienie do osiedlenia jest wydawane wówczas, gdy:

a. przedłożone zostanie oświadczenie pracodawcy o przyjęciu do pracy albo poświadczenie zatrudnienia
b. wykaże się własną działalność gospodarczą
c. udowodni się, że w ciągu 6 miesięcy od wjazdu na teren Austrii zostanie podjęta praca lub
d. udowodni się, że ma się zapewnione środki na utrzymanie jako członek rodziny obywatela UE, uprawnionego do pobytu w Austrii.
Okres przejściowy: 7 lat
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy: 41,5
Długość urlopu płatnego: 25
Miejsca pracy: ochrona zdrowia, sektor elektryczny i metalowy


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo