www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Belgii:


Potrzebne jest zezwolenie. Wszystkie formalności załatwia pracodawca. To on występuje o zezwolenie na zatrudnienie, które jest warunkiem udzielenia pracobiorcy pozwolenia na pracę. Wymagane dokumenty pracodawca składa w publicznych urzędach pracy, odpowiednich dla regionów: brukselskiego (ORBEM-BGDA), walońskiego (FOREM), flamandzkiego (VDAB) lub niemieckojęzycznego (AGD).

Informacje ogólne praca:

- obowiązuje 2-letni okres ograniczenia dostępu do rynku pracy. Wymagane jest posiadanie zezwolenia na pobyt i na pracę,
- o pozwolenie można się starać zarówno przed wjazdem do Belgii lub podczas pobytu w Belgii (w okresie nie przekraczającym 3 miesięcy od daty przyjazdu).
- obowiązują zezwolenia typu "A", "B" (oraz "C"):
- pozwolenia typu "A" mają charakter bezterminowy, dotyczą wszystkich kategorii zatrudnienia, ale są wydawane jedynie określonej liczbie pracowników. O wydanie zezwolenia tego typu występuje osobiście zainteresowany nim cudzoziemiec, w oparciu o zasady obowiązujące w regionie Belgii, w którym zamieszkuje.
- pozwolenia typu "B" wydawane są na okres maksymalnie 12 miesięcy na zatrudnienie u konkretnego pracodawcy; o wydanie takiego pozwolenia występuje pracodawca belgijski.
- pozwolenie typu "C", wydawane na czas określony obywatelom niektórych państw obcych, którzy nie posiadają w Belgii prawa stałego pobytu (może dotyczyć np. studentów).
- pracodawca dostarcza do odpowiedniego urzędu wniosek oraz umowę o pracę, zaświadczenie lekarskie jeśli pracownik zostaje w Belgii zatrudniony po raz pierwszy lub mieszka w Belgii mniej niż dwa lata, teczkę z informacjami o pracowniku jeśli kandydat do pracy przebywa legalnie na terenie Belgii.
- zgoda na zatrudnienie cudzoziemca może być przyznana belgijskiemu pracodawcy jedynie w wypadku, gdy w rozsądnym okresie czasu nie uda się obsadzić miejsca pracy przez odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, dostępnego na belgijskim rynku pracy.
- zezwolenie na pracę wydawane jest na rok. W celu jego odnowienia pracodawca powinien zgłosić się do tych samych służb najpóźniej na miesiąc przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.
- można również odbyć w Belgii staż (na podstawie umowy z 1990 r.). Roczny limit stażystów to 250 osób. Muszą mieć 18-30 lat i posiadać odpowiednie przygotowanie zawodowe potwierdzone świadectwem szkolnym lub dyplomem ukończenia studiów

Informacje ogólne pobyt:

- przyjeżdżający w celu podjęcia pracy muszą ubiegać się o pozwolenie na pobyt (wiza typu D). Można to zrobić albo w ambasadzie belgijskiej w Polsce albo już po wjeździe do Belgii -w urzędzie gminy właściwym miejscu zatrudnienia, w ciągu ośmiu dni od przyjazdu.
- wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dokument tożsamości, 3 fotografie, świadectwo urodzenia z tłumaczeniem, ew. akt małżeństwa z tłumaczeniem, potwierdzenie zatrudnienia wystawione wraz z pozwoleniem na pracę, zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o niekaralności w ciągu ostatnich pięciu lat, umowa najmu mieszkania.
- w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt dla członków najbliższej rodziny należy załączyć: świadectwa urodzenia, ślubu/rozwodu (z tłumaczeniami), 3 fotografie. Do aplikacji dzieci rozwiedzionych rodziców musi być dołączona zgoda drugiego rodzica lub zgoda sądu. Władze mogą zażądać również przedstawienia dodatkowych dokumentów, np. prawa jazdy.
- wydawane jest 5-miesięczne pozwolenie na pobyt. W trakcie tego okresu przeprowadzana jest procedura weryfikacyjna, po zakończeniu której wydawane jest zezwolenie na pobyt na okres 5-letni.

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: 1186 euro
Długość tygodnia pracy: 41,3
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: konstrukcja, transport, personel sprzątający


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo