www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Czechach:


Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy, ale zapowiedziano monitorowanie sytuacji.

Informacje ogólne praca:

- nie ma żadnego obowiązku rejestracyjnego po podpisaniu umowy o pracę,
- to pracodawca informuje Urząd Pracy o zatrudnieniu obcokrajowca jeszcze przed rozpoczęciem przez niego pracy, jak również o wygaśnięciu stosunku pracy na 10 dni przed jej zakończeniem,

Informacje ogólne pobyt:

- wyjechać można na podstawie paszportu lub dowodu osobistego,
- jeśli pobyt ma być dłuższy niż 30 dni wyjeżdżający powinien zarejestrować miejsce swojego pobytu w jednostce Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza,
- można starać się o pozwolenie na pobyt dla obywatela kraju członkowskiego UE, ale nie jest to wymagane,
- pozwolenia te wydaje w konsulacie lub ambasadzie w kraju pracownika lub w lokalnych Komendach Policji ds. Cudzoziemców i Pogranicza,
- potrzebne dokumenty do uzyskania pozwolenia na pobyt: formularz, paszport lub dowód, dokument stwierdzający cel pobytu - umowa o pracę, zdjęcia, ubezpieczenie zdrowotne,
- pozwolenie jest wydawane maksymalnie na 5 lat i może być przedłużone,
- można starać się o przyznanie numeru ewidencyjnego (odpowiednik PESEL) - należy złożyć wniosek w języku czeskim w oddziale Policji ds. Cudzoziemców, a dane z dokumentu muszą być potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: 207 euro
Długość tygodnia pracy: 43,1
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: przemysł mechaniczny, ochrona zdrowia (pielęgniarki)


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo