www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca we Francji:


Aby pracować we Francji, niezbędne jest posiadanie karty pobytu i karty pracy. Większość formalności należy załatwić przed przyjazdem do Francji - nie jest dozwolone poszukiwanie pracy na miejscu. W kraju tym istnieją dwa rodzaje pozwoleń - tymczasowe pozwolenie na pracę (APT), ważne 9 miesięcy i obowiązujące u konkretnego pracodawcy oraz karta czasowego pobytu (CST), ważna rok i pozwalająca na zmianę pracodawcy. Oczywiście oba dokumenty są odnawialne, ale decyzje o przyznaniu i przedłużeniu zezwoleń zależą od sytuacji na rynku pracy.

Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem osoby z Polski musi złożyć wniosek do Dyrekcji Departamentu Pracy, Zatrudnienia i Szkolenia Zawodowego (DDTEFP), a także ofertę pracy do Agencji Krajowej ds. Zatrudnienia (ANPE) na okres sześciu tygodni. Jeśli przez ten czas nikt odpowiedni się nie zgłosi, ANPE przekazuje opinię do DDTEFP, która wydaje decyzję. Ostatnim urzędem uczestniczącym w wydawaniu zezwolenia jest Urząd ds. Migracji Międzynarodowej (OMI), który wysyła do konsulatu francuskiego w Polsce wniosek o wydanie wizy, a później, po przyjeździe pracownika do Francji, wydaje mu zezwolenie na pracę.

Informacje ogólne praca:

1) Ograniczenia:
- Ograniczenia w dostępie do rynku pracy wprowadzono co najmniej do 30 kwietnia 2006 r. wobec pracowników otrzymujących stałe wynagrodzenie. W tym okresie w celu podjęcia legalnego zatrudnienia we Francji wymagane jest zezwolenie na pracę i pobyt. Regulacje te nie dotyczą osób samozatrudnionych (pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kwalifikacje, w szczególności w obszarze zawodów regulowanych) i osób świadczących usługi.
- Po upływie tego okresu (bądź od 1 maja 2006 r.), zostanie sporządzony krajowy raport oceny skutków otwarcia na francuski rynek pracy; Francja sprecyzuje wtedy swoją pozycję zgodnie z postanowieniami Traktatu Ateńskiego.
- przyznanie zezwolenia na pracę występuje pracodawca. Pracownik nie może na podstawie zwykłej obietnicy zatrudnienia, zainicjować procedury zatrudnienia cudzoziemca. Rodzaj zezwolenia zależy od typu zatrudnienia.
- Z wnioskiem o zatrudnienie pracownika z Polski występuje zawsze pracodawca, który zwraca się do urzędu pracy (Direction départamentale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, DDTEFP).
- Dodatkowo na pracodawcy ciąży obowiązek upublicznienia konkretnej oferty pracy przez okres 6 tygodni w Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE). Agencja po upływie 6 tygodni przesyła swoją opinię do DDTEFP, który na tej podstawie podejmuje decyzję.
- Jeśli jest ona pozytywna, wówczas umowa o prace przesyłana jest do Urzędu ds. Migracji Międzynarodowej (OMI).
- Jeśli strona francuska wyda pozwolenie na zatrudnienie cudzoziemca, przesyła wniosek o wydanie takiego zezwolenia konsulatowi w Polsce. Powiadomienie zostaje przysłane pracownikowi na adres podany na umowie o pracę.
- Wówczas pracownik może wystąpić o przyznanie na pracę.
- Konsulat kieruje wnioskodawcę na obowiązkowe badania lekarskie (na podstawie umów zawartych z wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy), których koszty pokrywa.
- W konsulacie przedstawia dokument tożsamości (najlepiej paszport), wyniki badań, zdjęcia.
- Po przyjeździe do Francji pracownik powinien stawić się w wydziale ds. cudzoziemców właściwej terytorialnie prefektury lub na posterunku policji w celu uzyskania pozwolenia na pobyt. Powinien również przedstawić wszystkie dokumenty (kopia umowy, certyfikat medyczny, dokument tożsamości).
- Pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracownika. Ponieważ nie wszystkie usługi medyczne są refundowane, zaleca się posiadanie dodatkowego ubezpieczenia.
- Każdy, kto podejmuje we Francji pracę (z wyjątkiem zatrudnianych w ramach stażu zawodowego) ma prawo do bezpłatnego dojazdu do miejsca pracy. Konsulat wystawia pracownikowi bilet autobusowy lub/i kolejowy z Polski do miejscowości, w której dana osoba podejmuje prace.
2. Przyznanie pozwolenia na pracę uzależnione jest od:
- sytuacji na lokalnym rynku pracy (pozwolenie jest wydawane, jeśli brak pracowników na lokalnym rynku),
- respektowania przez pracodawcę obowiązujących przepisów prawa pracy,
- równego traktowania cudzoziemca w sprawach wynagrodzenia,
- warunków mieszkaniowych.
3. Ubieganie się o pobyt powyżej 90 dni:
- Należy zarejestrować się w prefekturze, podprefekturze, merostwie lub na komisariacie policji w miejscu zamieszkania;
- Dokumenty: aktualny paszport, świadectwo urodzenia, świadectwo ślubu, 3 fotografie, umowa najmu mieszkania, zaświadczenie od pracodawcy (lub w przypadku osób samozatrudnionych - potwierdzenie z izby handlowej oraz dokumenty dotyczące wyników finansowych firmy), zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.
4. Rodzaje zatrudnienia/ typy pozwoleń:
- Posiadający umowę o pracę na okres krótszy niż jeden rok oraz pracownicy oddelegowani (tzw. seconded workers) otrzymują tzw. tymczasowe pozwolenie na pracę (autorisation provisoire de travail, APT), które wydawane jest na okres 9 miesięcy i może być odnawiane. Czas obowiązywania pozwolenia na pobyt zależy w tym przypadku od okresu, na jaki przyznane zostało pozwolenie na pracę. Dodatkowo, posiadacz tego typu pozwolenia nie może zmienić pracodawcy ani pozostać we Francji po jego wygaśnięciu.
- Posiadający umowę o pracę na okres co najmniej 1 roku lub dłuższy otrzymują pozwolenie na pracę i pobyt (carte de séjour temporaire, CST), które obowiązuje przez okres 12 miesięcy, po upływie których może być odnowione. Jego posiadacz ma prawo zmiany pracodawcy.

Przewidywany okres przejściowy: 5 lat
Minimalna płaca (01.2004): 1173 euro
Długość tygodnia pracy (2003): 40,7 h
Długość urlopu płatnego: 25 dni
Miejsca pracy: handel (stanowiska menedżerskie), opieka społeczna, finanse, inżynieria elektryczna i mechaniczna
Poziom bezrobocia (04.2004): 9,4%

Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo