www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Hiszpanii:


Dwuletni okres przejściowy nie oznacza, że Polacy nie mają szansy na pracę w tym kraju. Co roku kilka tysięcy Polaków wyjeżdża do Hiszpanii do pracy czasowej, najczęściej - przy zbiorach owoców. Pozostali mają szansę na wyjazd na "zasadach ogólnych", czyli pozwolenie na pracę otrzymają wówczas, gdy hiszpański pracodawca wykaże, że na oferowane przez siebie stanowisko nie może znaleźć nikogo spoza Polski.

Do pracy czasowej wyjeżdżają najczęściej ludzie z terenów o szczególnie wysokim bezrobociu, a pośrednictwem zajmują się polskie Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy. Wyjazdy takie możliwe są dzięki dwustronnym umowom podpisanym przez Polskę i Hiszpanię. Co roku ustalany jest kontyngent liczbowy.

Informacje ogólne praca:

- Obowiązuje dwuletni okres ograniczenia dostępu do rynku pracy (Polska podpisała z Hiszpanią umowę o wzajemnym przepływie pracowników)
- Pracownicy sezonowi, zatrudniani na maksymalny okres 180 dni przy pracach polowych (zbiory owoców), którzy będą podpisywać umowy w ambasadzie hiszpańskiej w Warszawie, nie będą potrzebowali wiz. Brak obowiązku wizowego dotyczy również osób otwierających i prowadzących działalność gospodarczą w Hiszpanii (trabajo por cuenta propia).
- Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca, występuje do ministerstwa pracy w Hiszpanii z wnioskiem o pozwolenie na zatrudnienie konkretnej osoby (tzw. autoryzacja zatrudnienia).
- Autoryzacja zatrudnienia może zostać wydana, jeśli pracodawca udowodni, że nie znalazł na dane stanowisko żadnego pracownika z Hiszpanii i pozostałych krajów UE-15. Autoryzacja ta zostaje przesłana przyszłemu pracownikowi.
- Poszukujący pracy składa w konsulacie hiszpańskim w swoim kraju wniosek o wydanie wizy z prawem do pracy. Musi przedłożyć wypełniony wniosek, kserokopię paszportu, autoryzację zatrudnienia, 1 zdjęcie, zaświadczenie o niekaralności i zaświadczenie lekarskie wraz z tłumaczeniami tych dwóch dokumentów. Wydanie wizy trwa kilka dni.
- Na lokalnym posterunku policji należy również w ciągu 30 dni od przyjazdu do Hiszpanii dopełnić formalności meldunkowych. Meldunek zapewnia korzystanie z prawa do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej, udziału w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego.
- Na policji uzyskuje się również numer identyfikacji obcokrajowców.
- Kwestie zabezpieczenia społecznego reguluje, obowiązująca od 1 października 2003 r. Konwencja o zabezpieczeniu społecznym między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Hiszpanii.
- Pracodawca hiszpański zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę, jest zobowiązany do potrącania i odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. W przypadku pracowników sezonowych zatrudnianych przy zbiorach owoców obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne spoczywa na pracownikach.

Informacje ogólne pobyt:

- Jeśli pobyt nie ma charakteru turystycznego, po upływie 90 dni należy wystąpić do Policia Nacional, (w Madrycie DGP Comisaria General de Extranjería y Documentación, c/G. Pardinas, 90) złożyć deklarację pobytową i odebrać kartę pobytu (tarjeta comunitaria). Procedura nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Karta musi być odnawiana co 2-5 lat .
- Dokumenty: oryginał i kserokopia paszportu lub dowodu tożsamości, 3 fotografie, dokumenty potwierdzające cel pobytu (np. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej).
- Nie ma obowiązku informowania władz o zmianie miejsca zamieszkania, jednak jest to zalecane.
- Nie ma szczególnej regulacji dot. osób przyjeżdżających w celu poszukiwania pracy (wizy z prawem pobytu w celu poszukiwania pracy ale nie dotyczą obywateli polskich).
- Obowiązują nadal zasady i procedury uzyskania pozwolenia na pobyt z prawem do pracy przed wjazdem do Hiszpanii.
- Na podstawie wizy z prawem do pracy wydawana będzie karta pobytu.
- Organem właściwym do wydawania kart pobytu jest Policia Nacional - Brigada de Extranjeria.

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca (01.2004): 537 euro
Długość tygodnia pracy (2003): 41,6
Długość urlopu płatnego: 30 (dni kalendarzowych)
Miejsca pracy: handel, turystyka, hotelarstwo, opieka społeczna, sektor budowlany, rolnictwo
Poziom bezrobocia (04.2004): 11,2%

Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo