www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Szwecji:


W Szwecji nie obowiązują żadne ograniczenia w dostępie do rynku pracy.

Informacje ogólne praca:

- Nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy. Obywatele polscy mogą swobodnie poszukiwać zatrudnienia w Szwecji bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę. Wniosek o prawo pobytu można złożyć już po rozpoczęciu pracy. Jeżeli umowa o pracę jest zawarta na okres powyżej roku, pozwolenie na pobyt udzielane jest na 5 lat, a przy umowach na okres do 1 roku na czas wykonywania pracy;

- Polak pracujący w Szwecji ma takie same prawa jak obywatel szwedzki w zakresie warunków zatrudnienia, pracy, wynagrodzenia, stosunku pracy i szkolenia zawodowego;

- Podstawowa zasada mówi, że osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania danego zawodu w swoim kraju ojczystym ma prawo wykonywać ten zawód w innym kraju członkowskim. Istnieją jednak wyjątki, które wymagają ubiegania się o pozwolenie na wykonywanie zawodu. Istniejące dyrektywy sektorowe dotyczą aptekarzy, architektów, lekarzy, pielęgniarek, położnych, stomatologów i weterynarzy. Istnieją ponadto dwie dyrektywy ogólne dotyczące kilku innych zawodów.

- Z prośbą o pomoc w znalezieniu pracy można się zwrócić do urzędu pośrednictwa pracy w Szwecji - Arbetsförmedlingen. W placówkach tych znajdują się specjalne stanowiska (kundarbetsplatser), gdzie można samodzielnie przeglądać ogłoszenia prasowe oraz studiować informacje dotyczące poszukiwanych zawodów i potencjalnych pracodawców. W ofercie urzędu pośrednictwa pracy znajdują się najczęściej dane zawierające nazwę pracodawcy oraz nazwisko osoby, z którą należy się skontaktować, co umożliwia samodzielne podjęcie kontaktu.

Informacje ogólne pobyt:

- Nie ma obowiązku meldunkowego;

- Osoby, które zamierzają przebywać w Szwecji dłużej niż 3 miesiące lub osiedlić się, powinny złożyć wniosek i uzyskać stosowne prawo pobytu (uppehallstillstand). W tym celu należy skontaktować się z najbliższym oddziałem Urzędu Migracyjnego (Migrationsverket - www.migrationsverket.se). Procedura przewiduje składanie osobnych wniosków przez osoby pełnoletnie oraz dzieci, w imieniu których pod wnioskiem podpisują się rodzice. Do wniosku dołącza się ważny paszport oraz dokumenty potwierdzające, że dana osoba spełnia wymagania, aby otrzymać prawo pobytu danej kategorii, np. ofertę pracy, dokumenty potwierdzające samozatrudnienie lub dokumenty potwierdzające naukę w Szwecji

- Za złożenie wniosku i wydanie zgody nie są pobierane opłaty. Decyzje podejmowane są najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od złożenia wniosku;

- W przypadku negatywnej decyzji Urzędu Migracyjnego należy opuścić Szwecję. Od decyzji przysługuje odwołanie do Komisji ds. Cudzoziemców (Utlänningsnämnden - www.un.se) w terminie 3 tygodni od daty otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku;

Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy (2003): 40,8
Długość urlopu płatnego: 25
Miejsca pracy: farmaceutyka, edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, gastronomia
Poziom bezrobocia (04.2004): 6,3%


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo