www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca w Wielkiej Brytanii:


Wielka Brytania należy do tych państw, które całkowicie otworzyły swój rynek pracy dla pracowników z nowych państw unijnych. Nie stosuje się żadnego okresu przejściowego.

Informacje ogólne praca:

- Od 1 maja 2004 r. nie ma ograniczeń w dostępie do rynku pracy;

- Nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na pracę;

- W przypadku podejmowania pracy istnieje obowiązek rejestracji w Immigration Directorate brytyjskiego Home Office (szczegóły: http://www.britishembassy.pl/); osoby, które planują pracować przez okres dłuższy niż 1 miesiąc muszą zarejestrować ten fakt w ciągu 30 dni od daty podjęcia pracy. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza (dostępny jest na stronie internetowej http://www.workingintheuk.gov.uk/ zakładka "Schemes and Programmes", następnie "Worker Registration Scheme") i przesłanie go do specjalnego wydziału Home Office (Zespół Rejestracji Pracowników - Workers Registration Team, Home Office, Walsall Road, Cannock, WS11 0WS, tel. +44 8705 210 224) Dokonanie zgłoszenia będzie płatne (jednorazowa opłata w wysokości 70,- funtów brytyjskich). Do zgłoszenia trzeba będzie załączyć: dowód zatrudnienia (np. list od pracodawcy lub umowę o pracę), zawierający szczegóły dotyczące rodzaju pracy, dowód otrzymywania przynajmniej minimalnego wynagrodzenia, paszport lub dowód tożsamości, 2 zdjęcia paszportowe oraz dowód wpłaty. Jak zapewnia Home Office, paszport lub dowód osobisty wraz z certyfikatem poświadczającym fakt legalnego zatrudnienia będzie odsyłany do wnioskodawcy w ciągu 2-3 tygodni

- Osoby pracujące legalnie w Wielkiej Brytanii bez przerwy przez okres 12 miesięcy, uzyskują możliwość swobodnej zmiany pracy bez konieczności jej rejestracji. Osoby takie mogą otrzymać zezwolenie na pobyt (w ramach EOG), potwierdzające prawo do zamieszkiwania w Wielkiej Brytanii na mocy prawa Wspólnoty Europejskiej;

Informacje ogólne pobyt:

- Nie ma obowiązku zgłaszania pobytu ani wymogu aplikowania o pozwolenie na pobyt; (istnieje możliwość otrzymania odpłatnie wklejki do paszportu informującej o prawie czasowego lub stałego pobytu: wymagane dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości, formularz (do pobrania np. ze strony http://www.ind.homeoffice.gov.uk/), 2 zdjęcia paszportowe)

Wielka Brytania należy do tych państw, które całkowicie otworzyły swój rynek pracy dla pracowników z nowych państw unijnych. Nie stosuje się żadnego okresu przejściowego.
Okres przejściowy: brak
Minimalna płaca (01.2004): 1083 euro
Długość tygodnia pracy (2003): 43,8
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: niewykwalifikowani robotnicy rolni, gastronomia, ochrona zdrowia (lekarze, dentyści) inżynieria różnych specjalizacji, kierowcy


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo