www.praca.qt.pl - pośrednictwo pracy


Praca za granicą informacje ogólne:


Biura pośrednictwa pracy:


Europejska lista płac:


Ubezpieczenia


Proces rekrutacji

Praca za granicą informacje ogólne:

Praca we Włoszech:


Pracę w tym kraju mogą podejmować obywatele państw nowo przyjętych do Unii Europejskiej w ramach ustalonych wcześniej kontyngentów. Dodatkowo, w związku z rozszerzeniem Unii, cała pula wolnych miejsc pracy dla obywateli ośmiu państw nowej Unii (bez Malty i Cypru) zwiększona została o 20 tysięcy. Warunkiem uzyskania pozwolenia jest "zmieszczenie się" w liczbie pracowników przewidzianych kontyngentem. Zainteresowany pracą we Włoszech musi sobie znaleźć pracodawcę, który następnie składa wniosek o wydanie pozwolenia na pracę w Regionalnym Urzędzie Pracy (Direzione Provinciale del Lavoro). Data zarejestrowania wniosku jest kryterium decydującym o przyznaniu (lub nie) pozwolenia na pracę.

Informacje praca:

- Nie ma ograniczeń.
- Zgodnie z decyzją rządu włoskiego do dostęp do włoskiego rynku pracy uzyskać może 20 tys. obywateli 8 nowych państw członkowskich UE; w stosunku do tych osób procedury związane z wydawaniem pozwolenia na pracę ulegną uproszczeniu. W 2004 r. kontyngent został wyczerpany głównie przez pracowników sezonowych.
- Nie ustalono żadnych ograniczeń co do liczby osób, które pracować będą na własny rachunek.
- Poza ww. kontyngentem dostęp do włoskiego rynku pracy możliwy będzie również dla następujących pracowników: profesorowie uniwersyteccy, wykładowcy uniwersyteccy oraz naukowcy; tłumacze ustni i pisemni; zawodowe pielęgniarki i pielęgniarze zatrudnieni w publicznych lub prywatnych zakładach opieki zdrowotnej; pracownicy zatrudnieni w cyrkach lub przedstawieniach i podróżujących za granicę; personel artystyczny i pracujący dla przedstawień, itp.
- 2-letni okres przejściowy dotyczy jedynie tzw. pracowników podległych, zatrudnionych przez pracodawcę włoskiego lub mającego siedzibę we Włoszech. W stosunku do pracowników samodzielnych i wykonujących wolne zawody okres przejściowy nie będzie obowiązywał.
- Polak ubiegający się o pracę we Włoszech musi znaleźć pracodawcę mającego stały pobyt we Włoszech.
- Pracodawca występuje o pozwolenie na pracę (autorizazione al lavoro) do jednego ze zdecentralizowanych urzędów Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej (Direzione Provinciale del Lavoro), odpowiednim dla miejscowości, w której ma być wykonywana praca.
- Podanie musi zawierać: dane osobowe pracodawcy (kserokopię ważnego dokumentu tożsamości/pozwolenia na pobyt stały we Włoszech), dane osobowe potencjalnego pracownika (wraz z kserokopią ważnego paszportu), proponowane warunki zatrudnienia (uzgodniona umowa stron, kwalifikacje i poziom zatrudnienia, miesięczne wynagrodzenie brutto, liczba godzin pracy, miejsce zatrudnienia, typ umowy: zatrudnienia na stałe, na czas określony, sezonowo), umowę o pracę
- Kryterium wydawania pozwoleń na pracę jest kolejność rejestrowania wniosków. Data wysłania wniosku jest datą decydującą. Lista pozwoleń może liczyć maksymalnie 20 tys. wniosków.
- Regionalny Urząd Pracy wydaje pozwolenie na pracę i przesyła go do pracodawcy, który złożył wniosek i do odpowiedniej Okręgowej Kwatery Policji, w której pracownik będzie musiał złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt (carta di soggiorno per lavoro) związany z podjęciem pracy.

Informacje ogólne pobyt:

- W celu pobytu innym niż turystyczny należy w ciągu 8 dni od daty wjazdu zgłosić się na najbliższy komisariat policji i złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt;
- Dokumenty: aktualny paszport lub dowód tożsamości, 2 zdjęcia paszportowe, wypełniony formularz, zaświadczenie o celu pobytu i wymagane zezwolenia, zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym;
- Wymagane uzyskanie zezwolenia na podjęcie pracy;

Okres przejściowy: 2 lata
Minimalna płaca: brak
Długość tygodnia pracy: 40,5
Długość urlopu płatnego: 20
Miejsca pracy: przemysł chemiczny, opieka społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, administracja, ubezpieczenia, handel detaliczny


Forum:


Transfer pieniędzy


Prawo